• เภสัชจลนศาสตร์และอัตราการดูดซึมของยาด็อกซี่ซัยคลินในไก่พื้นเมือง

การประชุมทางวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 30 10-12 พย. 2547

อำนาจ พัวพลเทพ สรัญญา สิงหเสม ชาติชาย หนุนภักดี กาญจนา อิ่มศิลป์ นภาร เผ่าชูศักดิ์ นฤมล กลางแก้ว ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช และเบญจมาศ ทรัพย์สินสุนทร