•Effect of Age on levels of Blood ChemistryParamiters and Cardiac Marker Proteins in Juvinile Broiler Chicks

การประชุมวิชาการสรีรวิทยา สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32, 2546

ชูศรี ศรีเพ็ญ อาภัสสรา ชูเทศะทวีศักดิ์ ส่งเสริม สุภาพร อิสริโยดม และโฆษิต ศรีเพ็ญ