• การศึกษาฟีโนไทป์และคุณสมบัติทางเคมีของฮีโมโกลบินโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาประมง 4-7 กุมภาพันธ์ 2545, หน้า 297-304

อาภัสสรา ชูเทศะ, สมหมาย หอมสวาท,วิราช นิมิตสันติวงศ์,อรพรรณ สังข์สัมฤทธิ์